Wikipedia:Transliteración

De Biquipedia
Norma d'estilo d'a Biquipedia
Ista ye una plana que describe una norma d'estilo d'a Biquipedia. Despone d'un amplo consenso d'entre os usuarios, y per tanto, se'n considera una norma a seguir per toz os usuarios. D'antis no ne fez garra edición, miraz d'asegurar-tos que contaz con prou consenso emplegando-ne a pachina de descusión, a Tabierna u ubrindo una presa de decisión.

En ista pachina, se i troban os convenios sobre transliteración ta ista versión d'a Biquipedia. Ta cualsiquier comentario, endrezaz-os ta la pachina de descusión.

Cualsiquiera d'os convenios d'aquí s'anulará si existe un nombre tradicional documentato en aragonés.

Cualsiquier luenga no encluyita debaixo que faiga servir l'alfabeto latino s'escribirá con o mesmo sistema d'escritura, con os diacriticos y caracters especials encluyitos.