Wikipedia:Plantilla:Idiomas

De Biquipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nota: Isto no ye que un atrazo d'o que podría estar o esquema cheneral t'os articlos sobre os idiomas d'o mundo. He estato mirando-me bella cosa d'esquemas respectibes á iste tema, e considero que l'antica plantilla d'o procheuto en español ye a que millor trestalla os alpartatos per a suya claredat e per lo completa que ye. En él bi ye inspirato iste esquema en aragonés, adaptando-lo e simplificando-lo allá á on que me pienso que i caleba. Ye tamién n'o que me soi basato ta fer bels articlos míos sobre idiomas. Lochicamén, iste esquema no podrá aplicar-se que á las luengas prenzipals, d'as que se conta con més información, atapindo-lo n'o caso d'as més chicotas ta no cargar l'articlo. Igualmén, cuan n'i aya muita información sobre bel aspeuto (per ixemplo, sobre a Gramatica, a Estoria u a Literatura d'a luenga), més se baldrá de fer-ne una pachina nueba ta ixo e remitir-ie. De tota manera, n'o estallamiento de Descusión d'ista pachina, es interesatos podemos fer-ie charradeta sobre os posibles amilloramientos u discrepancias.LUENGA X

Breu introduzión que amostre os aspeutos més chenerals d'o idioma.

{{{nombre}}} ({{{nombreautoctono}}})
{{{Imachen}}}
Altras denominazions: {{{altrasdenominazions}}}
Parlato en: {{{estatos}}}
Territorios: {{{territorios}}}
Parladors:
  • Luenga materna:
  • Altros:
{{{parladors}}}
  • {{{p1}}}
  • {{{p2}}}
Clasificazión: {{{clasificazión}}}
Filiazión: {{{familia}}}
Estatus ofizial
Luenga ofizial en: {{{país}}}
Regulato per: {{{regulato}}}
Codigos d'a luenga
ISO 639-1 {{{iso1}}}
ISO 639-2 {{{iso2}}}
SIL {{{sil}}}
Se veiga tamién:
Filo u branca d'a luenga


Filiazión lingüistica[editar código]

Filiazión d'a luenga (d'o grupet á lo que pertenex més direitamén á lo filo més amplo contrimostrato); idiomas més amanatos; aspeutos chenerals d'o grupo.


Estructura d'a luenga[editar código]

Fonolochía e grafía[editar código]

Fonolochía[editar código]

(Remitir, si cal, ta un articlo més amplo sobre a Fonolochía d'a luenga)

Cheneralidaz[editar código]

Abondanzia de bocals u consonans; graus d'obredura bocalica; cantidat de puntos d'articulazión consonantica; esistenzia de rasgos como glotalizazión u nasalizazión; luenga azentual u tonal; etz.

Descripzión d'os fonemas[editar código]

Cuatrón d'os sonitos; descripzión d'os fonemas e alofonos

Prosodia e rasgos suprasegmentals[editar código]

Azentuazión; tonos; prosodia e entonazión

Prozesos fonolochicos chenerals[editar código]

Asimilazión; reduzión; epentesis; armonía bocalica; ezt.

Eboluzión diacronica d'a pronunziazión[editar código]

Eboluzión estorica d'os sonitos d'a luenga

Grafía[editar código]

Cheneralidaz[editar código]

Sistema d'escritura

Descripzión d'os grafemas[editar código]

Cuatrón d'os grafemas; correspondenzias entre grafías e sonitos

Descripzión d'altros regles ortograficos[editar código]

Emplego de mayusclas u minusclas; puntuazión; etz.

Ixemplos de testos[editar código]
Eboluzión diacronica d'a escritura[editar código]

Eboluzión estorica d'as grafías


Morfosintasis[editar código]

(Remitir, si cal, ta un articlo més amplo sobre a Gramatica d'a luenga)

Orazions simples[editar código]

Cheneralidaz; tipos d'orazión; ezt.

O sintagma nominal[editar código]

Cheneralidaz[editar código]

Orden sustantibo-achetibo; uso d'afixazión; ezt.

Sustantibos[editar código]

Morfolochía (chenero, numero, caso...) e emplego (como nuclio, en aposizión, ezt.)

Achetibos[editar código]

Morfolochía (chenero, numero, caso...( e emplego (como calificatibo, epiteto, predicatibo, etz.)

Determinadors[editar código]

Articlos; demostratibos; indefinitos

Numerals[editar código]

Cardinals; ordinals; destributibos; etz.

Pronombres[editar código]

Personals; relatibos; interrogatibos; etz.

Preposizions u posposizions[editar código]

O sintagma berbal[editar código]

Cheneralidaz[editar código]

Orden berbo-ocheuto; acusatibidat/ergatibidat; etz.

Berbos[editar código]

Persona; numero; tiempo/aspeuto; modo; boz; formas no conchugatas; perifrasis; ezt.

Alberbios[editar código]

Simples; deribatos; de tiempo/modo/etz.

Orazions complexas[editar código]

Cheneralidaz[editar código]

Aspeutos sintacticos; frecuenzias; formazión per conchunzions/afixos; etz.

A coordinazión[editar código]

Copulatibas; dischuntibas; destributibas

A subordinazión[editar código]

Albersatibas; de relatibo; etz.

Eboluzión gramatical diacronica[editar código]

Eboluzión estorica d'a gramatica


Lecsico, semantica e pragmatica[editar código]

Lecsico d'a luenga[editar código]

Cheneralidaz[editar código]

Abondanzia de bocables simples/compuestos; abondanzia de bocables en ziertos campos semanticos; estendenzia á los ampres lingüisticos; etz.

Oríchens e estoria d'o lecsico[editar código]

Bocables patrimonials; cultismos; sub/super/ad-strato; eboluzión e cambios semanticos

Formazión e engrandamiento d'o cabal lecsico[editar código]

Sistemas de deribazión/composizión; neolochismos; ampres; ezt.

Semantica[editar código]

Peculiaridaz d'a semantica d'a luenga (numerazión bichesimal; uso d'onorificos ta la hierarquía sozial; etz.)

Pragmatica[editar código]

Peculiaridaz en l'uso e entrepretazión d'a luenga seguntes o contesto; asunzions culturals; lenguache corporal; etz.


Estoria d'a luenga[editar código]

Descripzión cheneral d'os periodos estoricos d'a luenga; espardidura e migrazions d'os que la charran; ezt.
(A descripción lingüistica d'as particularidaz d'a eboluzión diacronica se troba n'os trestallos respectibes de cada elemento d'estudio)
(Remitir, si cal, ta un articlo més amplo sobre a Estoria d'a luenga)


Aspeutos sozioculturals d'a luenga[editar código]

Situazión[editar código]

Situazión cheografica[editar código]

Localizazión d'a luenga en l'actualidat

Situazión sozial[editar código]

Demografía d'a luenga (cuánta chen la charra); bitalidat e uso sozial; estatus (ofizialidat); bilingüismo, diglosia, periglo d'ausidir-se; etz.

Bariazión[editar código]

Bariazión diatopica (Dialectolochía)[editar código]

Bariedaz dialectals en l'actualidat (Remitir, si cal, ta un articlo més amplo sobre os Dialeutos d'a luenga)

Bariazión diacronica[editar código]

Bariedaz dialectals estoricas

Bariazión sozial[editar código]

Rechistros e tipos de lenguache

Sistemas lingüisticos deribatos[editar código]

Criollos e sabirs deribatos u con alazez en ixa luenga

Literatura[editar código]

Estoria e eboluzión[editar código]

Resumen cheneral
(Remitir, si cal, ta un articlo més amplo sobre a Literatura d'a luenga)

Obras e autors prenzipals[editar código]

(Remitir ta una pachina con a lista completa, si se da o caso)

Parolas d'orichen X[editar código]

Cualques parolas aragonesas -u prou internazionals- que tienen l'orichen en ixa luenga

Breu bocabulario[editar código]

Bels bocables e espresions d'emplego cutiano, con traduzión ta l'aragonés


Se veiga tamién[editar código]

  • (Binclos ta temas relazionatos)
  • ...

Referenzias[editar código]

Binclos esternos[editar código]

Bibliografía[editar código]