Descusión Wikipedia:Lista d'articlos que toda Wikipedia habría de tener

De Biquipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Bellas esplicazions á las modificazions:

No ye o mesmo un ibón que un laco. Os ibons son lacos d'alta montaña, como muitos d'os que tenemos en os Pirinés, pero no son pas tropicals.

Un cantal ye un tipo de piedra, pero no ye guaire enzertato emplegar-lo en puesto de piedra u roca.

Trobo que podríamos diferenziar bien entre Renaxedura (nombre que somos dando á la renaxedura de l'aragonés) e o Renaximiento istorico. D'igual manera fan gallegos e catalans con o Rexurdimento e a Renaixença, diferens d'o Renacemento e o Renaixement.

Tampoco no ye o mesmo un trobo que un descubrimiento.

Chunión Uropeya no ye guaire enzertato. M'esplico:

A parola chunión me parex un seudoneolochismo deribato d'o berbo chunir u chuñir, que s'emplega á ormino con o sinificato d'unir u achuntar, pero que en aragonés gosa d'aplicar-se á o feito d'achuntar bueis u mulas con un chugo (junyir en catalán, uncir en español). Ye muitismo más aconsellable d'usar un sustantibo deribato d'achuntar (chunta, achuntamiento) u unir, e en a mía opinión, unión ye más enzertato.
uropeya bendría d'un suposato Uropa. Si bien ye zierto que l'aragonés tiende á suprimir as bocals inizials e trancar en "u" o diftongo "eu" (Ufemio, Usebia), no creigo que deba de fer-se o mesmo con os bocables que no sigan ya bien enradizatos en a luenga. Per ixo ye millor dizir Europa e Europeya.

Macadura no puede estar nunca una traduzión de Mancha, porque se trata d'o nombre d'un puesto (que no debe, en prenzipio, de traduzir-se) e que amás no sapemos de seguro si etimolochicamén sinifica ixo. O correuto ye dizir La Mancha u, como muito, adautar l'articlo, A Mancha.

As atras modificazions s'esplican ellas mesmas. A mayoría son adautazions foneticas más enzertatas (respeutibe á la fonetica aragonesa e á la d'a luenga orichinal), ortograficas (supresión d'aches, ezt.) u de cultismos (Neptuno e no Netuno, ezt.).

Llama mamifero[editar código]

O caso de llama como mamífero y llama como fenomeno fisico en castellán ye un caso de coinzidenzia. Cuan estudeaba se deziba que llama tién un orichen diferén de o latín flama, creigo que en lenguas amerindias, asinas creigo que o mamífero sería llama en aragonés tamién, porque lo prenemos de o castellán y no de o nome latino de un fenomeno fisico

Ombre[editar código]

En a lista amanixe Ombre, como rendrezera á Homo sapiens, pero en a lista en anglés, s'esferenzia entre en:Human, que ye l'equibalent á Homo sapiens, y en:Man, equibalent á ombre como ser umán masclo. Calerba borrar a rendrezera Ombre --> Homo sapiens, u fer l'articlo. --Manuel Trujillo Berges 20:53 4 otu 2009 (UTC)

D'alcuerdo...ya feré l'articlo en cuentas de borrar a reendrezera... atra cosa,... como dezibas, bi ha que rebisar os interwikis... yo fa bels días ya estié rebisando... ye important que en a wiki anglesa sían mesos os interwikis en aragonés...si no no los cuentan como articlos feitos --Willtron (?) LinkFA-star Aragon.svg 20:58 4 otu 2009 (UTC)
Á más, alto u baxo bi ha 40-50 articlos que tenemos feitos de fa meses u mesmo añadas y que no amanixen pas en a wiki en anglés. Caldrá rematar de rebisar toz os articlos que diz que faltan por fer... --Manuel Trujillo Berges 21:04 4 otu 2009 (UTC)

Selba tropical / Selba[editar código]

Si Selba tropical ye en:Tropical rainforest, iste no ye pas l'articlo que amanix en a lista. Ye en:Rainforest, ta referirse á una selba de tipo tropical. O problema ye que selba en aragonés ye no nomás en:Forest sino tamién en:Rainforest. Dixo á los zentificos beyer cuala ye a soluzión, pero de mientras l'articlo amanix como no feito. --Manuel Trujillo Berges 08:25 5 otu 2009 (UTC)

Este articlo me toca a yo. Tiengo dos libros escaneyatos sobre bechetazión en l'ordinador. O problema ye que bi ha diferents tipos de selbas en as zonas tropicals e transizions e no por on encomenzar l'articlo. Si lo foi será con o esquema debant. Por agora quiero rematar un poquet con os articlos de pueblos eslabos, e tamién abanzar més con os temas tacsonomicos ya feitos e fer os articlos d'a lista d'os 1000 encara no feitos como araina e mosquito.--EBRO 09:15 5 otu 2009 (UTC)
No sé pas si Plubisilba ye equibalent á Selba plubial, que ye autualment una rendrezera enta Selba tropical, u á lo menos se poderba rendrezar-ie. --Manuel Trujillo Berges 11:07 5 otu 2009 (UTC)
Ta nusatros ye o mesmo, pero me parixe que a esferenzia ye que una se situa en o tropico e l'atra no... como en atras wikis son distintos articlos ya boi á fer os esbozos de toz ta esfer a baruca de interwikis e reendrezeras que bi ha --Willtron (?) LinkFA-star Aragon.svg 11:11 5 otu 2009 (UTC)

New real time list of missing articles[editar código]

I suggest that you give a look to the Mix'n'match tool by Magnus Manske, and that you recommend it from this page. Thanks to Wikidata, it's able to tell you in real time what articles you're missing out of several reliable lists of relevant persons. --Nemo 17:06 10 oct 2014 (UTC)